传    真: 0086-734-8511539 电话: 0086-734-8512586
联 系 人: 陈 义 龙    
电子邮件: [email protected]        [email protected]
[email protected]           [email protected]
   
http://www.chinaarsenic.com